PRACE TRWAJĄ.....

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. prowadzi  rozpoczętą w dniu 10.09.2018r. inwestycję pod nazwą ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu’’ .

Celem inwestycji jest unowocześnienie obiektów i procesów oczyszczania ścieków oraz dostosowanie oczyszczalni ścieków oraz parametrów oczyszczanych ścieków do obowiązujących norm i przepisów.

Koszt inwestycji opiewa na kwotę  33 783 585,90 zł, natomiast dofinansowanie na realizację Projektu  wynosi  17 509 785,37 zł. Przebudowie i rozbudowie podlegają niemal wszystkie obiekty obecnej oczyszczalni ścieków, najważniejsze z nich to dwa nowoczesne reaktory biologiczne natleniane wysokowydajnymi dmuchawami promieniowymi.

Ze względu na stale dopływające z miasta ścieki, prace budowlane prowadzone są podczas ciągłej eksploatacji oczyszczalni ścieków. Na ten moment ścieki są oczyszczane na nowo wybudowanym reaktorze biologicznym natomiast drugi z reaktorów w chwili obecnej jest poddawany przebudowie i modernizacji.

Zaawansowanie prac na budowie ocenia się na 80% a  inwestycja ma zostać zrealizowana do dnia 15.07.2020 r.

Czytaj więcej...

ROZRUCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAWICZU

W związku z trwającymi pracami na terenie oczyszczalni ścieków w Rawiczu, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem  rozruchu, przeprowadzono rozruch nowopowstałego Węzła I w skład którego wchodzą:  OWT 1(Osadnik wtórny), OWT 2 (Osadnik wtórny), POF (Pompownia osadu i części pływających ) oraz KR 2 (Komora rozdziału przed osadnikami wtórnymi) oraz Węzła II w skład którego wchodzą: RB2 (Reaktor biologiczny nowy), BDT (Budynek dmuchaw z trafostacją), KR1 (Komora rozdziału na reaktory biologiczne), KOS (Komory osadowe), KPOR (Komora pomiarowa osadu recyrkulowanego).  W konsekwencji rozruchu, w dniu 03.12.2019 r. rozpoczęto pompowanie ścieków surowych na nowopowstałe obiekty RB2 (Reaktor biologiczny nowy), POF (Pompownia osadu i części pływających ), OWT (Osadniki wtórne).

Czytaj więcej...

WIZYTA NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAWICZU.

W dniu 03.07.2019 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej. W trakcie spotkania Prezes Zarządu, Pan Grzegorz Matysiak zaprosił członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Dariusza Lorycha, Pana Zygmunta Jerzmanowskiego, Pana Jacka Szymańskiego do zwiedzenia obiektów przebudowywanej         i modernizowanej oczyszczalni ścieków. Zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia powstawania nowych obiektów, m.in. składowiska osadu odwodnionego (SKO), składowiska skratek i piasku (SSP), budynku dmuchaw i trafostacji, reaktora biologicznego RB2  oraz osadników wtórnych OWT.

Czytaj więcej...

Wykonanie projektów wykonawczych i STWIORB

W dniu 14.03.2017 r. podpisana została umowa między Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu, sp. z o.o. Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Matysiaka –Prezesa Zarządu a Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrzei 18, 64-920 Piła, reprezentowanym przez Pana Marka Borowiaka – Prezesa Zarządu i Pana Wiesława Patelskiego – Wiceprezesa Zarządu. 
Do postępowania przystąpiły trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrzei 18, 64-920 Piła. Wartość oferty wyniosła 99 500,00 zł. netto. Zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 30.04.2017 r.

Czytaj więcej...