I. ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

W 2018 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zakupił:

- samochód dla pogotowia wod-kan marki Peugeot,

- agregat hydrauliczny (stacja mocy) firmy HYCON.

II. PRZEBUDOWA SIECI I ROZBUDOWA OBIEKTÓW

1. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Rawiczu

W lipcu br. zakończyły się roboty budowalne związane z przebudową sieci wodociągowej na trasie pomiędzy ul. M. J. Piłsudskiego a 11 Listopada w Rawiczu. Przebudowa obejmowała wymianę starego rurociągu na nowy z rur PE o długości około 290 m. Zadanie realizowała firma FU STAGER Grzegorz Stachowiak z siedzibą w Sarbinowie 26/2 (gm. Poniec).+

2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cichej w Rawiczu

W sierpniu br. zakończyły się prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. Cichej w Rawiczu. Roboty budowalne wykonywane były w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ul. Cichej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną” i realizowane w porozumieniu z Gminą Rawicz.

Przebudowa obejmowała wymianę starego kanału grawitacyjnego na nowy z rur PVC o długości około 100 m. Zadanie realizowała firma Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z siedzibą w Krobi.

3. Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

4. Zasilanie energetyczne przepompowni ul. Poznańska

5. Zasilanie energetyczne przepompowni ul. Łaszczyńska

 W maju br. zakończyły się prace związane z budową zasilania przepompowni ścieków przy ulicy Łaszczyńskiej.

Wykonawcą była firma ELEKTRON z siedzibą w Rawiczu przy ulicy Sarnowskiej

W ramach inwestycji wybudowano linię kablową sN o długości 450mb, oraz stację transformatorową

6. Wykup gruntu i zasilanie energet. przepompowni w Żołędnicy

7. Koszt nieodpłatnego przejęcia sieci wod-kan od firmy DUBWAR (ul. Spokojna)

8. Koszt nieodpłatnego przejęcia gruntu i trafostacji od KOWR (dz.152/14)

9. Wykup gruntu - droga dojazdowa do studni III, IX i trafostacji - Borowno (dz. 10/3)

Na w/w zadania Spółka przeznaczyła 1 528 497,56 złotych netto.

III. BUDOWA SIECI WOD-KAN

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żołędnica

W lipcu 2018 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. podpisał umowę na realizację powyższego zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym CHOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski, z siedzibą przy ul. Kwiatowej 11, 63-840 Krobia.

Roboty budowlane polegały na budowie systemu kanalizacji zbiorczej w miejscowości Żołędnica i Sarnówka. W ramach zadania wybudowano:

 • kanalizacje sanitarną grawitacyjną – 1,29 km,
 • rurociąg ciśnieniowy – 0,99 km,
 • przyłącza kanalizacyjne – 46 szt.,
 • przepompowni ścieków – 1 szt.

Roboty budowlane zakończono 7 grudnia 2018 r.

Inwestycja miała na celu:

 • poprawę jakości środowiska, a tym samym warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez poprawę funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej;
 • ochrona wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami;
 • podwyższenie standardu życia mieszkańców  na terenie miejscowości Żołędnica;
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych przedsięwzięciem oraz adaptację do zmian klimatycznych;
 • osiągniecie wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego i jego ochrony.

Projekt przyczyni się do rozwoju aglomeracji Rawicz poprzez zwiększenie dostępu do sieci kanalizacyjnej, a tym samym aktywizacji obszarów nieaktywnych z uwagi na brak infrastruktury oraz obszarów rozwijających się. Ponadto zadanie zapewni poprawę niezawodności odbioru ścieków, co z kolei zwiększa atrakcyjność regionu dla mieszkańców i inwestorów.

Inwestycja zostanie współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miejscowości Sierakowo – etap II

 W lipcu 2018 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  podpisał umowę na realizację powyższego zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym CHOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski, z siedzibą przy ul. Kwiatowej 11, 63-840 Krobia.

Roboty budowlane polegały na budowie systemu kanalizacji zbiorczej w miejscowości Sierakowo w ul. Dożynkowej oraz wzdłuż rowu. W ramach zadania wybudowano:

 • kanalizacje sanitarną grawitacyjną – 1,88 km,
 • przyłącza kanalizacyjne – 29 szt.

Roboty budowlane zakończono 7 grudnia 2018 r.

Inwestycja miała na celu:

 • poprawę jakości środowiska, a tym samym warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez poprawę funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej;
 • ochrona wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami;
 • podwyższenie standardu życia mieszkańców  na terenie miejscowości Sierakowo;

Realizacja zadania zapewni poprawę niezawodności odbioru ścieków, co z kolei zwiększa atrakcyjność regionu dla mieszkańców i inwestorów.

ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. na realizację w/w przedsięwzięcia uzyskał pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Masłowo, Załęcze, Folwark, Słupia Kapitulna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zrealizował budowę 5 odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach:

- Masłowo (ul. Bociania/Kanarkowa/Skowronkowa),

- Załęcze,

- Folwark (osiedle Miodowe),

- Folwark  (ul. Karmelkowa oraz w działce nr 532/11 i 533),

- Słupia Kapitulna.

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości około 1920 m.

4. Budowa sieci wodociągowej w ul. Łaszczyńskiej w Sierakowie

W marcu br. zakończyły się prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w Sierakowie w ul. Łaszczyńskiej.

Wykonawcą zadania była Firma Budowlana A. Matuszak z siedzibą w Piaskach (63-820) przy ul. B. Chrobrego 3.

W ramach inwestycji wybudowana została sieć wodociągowa o długości 1,16 km.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowych odcinków sieci wod-kan

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zlecił wykonanie dokumentacji projektowych na budowę nowych odcinków sieci wod-kan w miejscowościach:

- Dębno Polskie, ul. Poziomkowa – sieć wodociągowa

- Słupia Kapitulna, rejon ul. Cmentarnej – sieć wodociągowa;

- Dębno Polskie – rejon ul. Rawickiej w stronę Hotelu „Maria” – sieć wodociągowa;

- Rawicz, ul. Myśliwska – kanalizacja sanitarna;

- Folwark, rejon ul. Fiołkowej – kanalizacja sanitarna.

Na w/w zadania Spólka przeznaczyła 3 159 601,33 złotych netto.