II. PRZEBUDOWA SIECI I ROZBUDOWA OBIEKTÓW

1. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
  
  Spółka zleciła wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w Masłowie w ul. Kołłątaja oraz w Rawiczu w ul. Młyńskiej.

2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków.

3. Projekt i odwiert studni głębinowej – ujęcie wody Łaszczyn.

4. Projekt modernizacji SUW Załęcze.

5. Wykup gruntu – droga dojazdowa do studni III, IX i trafostacji – Borowno (dz. 10/3).

6.Modernizacja centralnego ogrzewania na terenie Hydroforni Łaszczyn

Na terenie hydroforni wiejskiej w Łaszczynie zakończyły się roboty budowlane polegające na budowie nowego przyłącza gazowego oraz na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej, którą to gaz będzie doprowadzony do źródła ciepła, tj. kotła gazowego. Ogrzewanie gazowe pozwoli na ekologiczne, wygodne oraz bezobsługowe ogrzewanie pomieszczeń obiektu.

7. Budowa przyłącza energetycznego do obiektu Oczyszczalni ścieków (projekt).

8. Przebudowa zasilania ujęcia wody w Świniarach.

 

Na w/w zadania Spółka przeznaczyła: 14 809 541,21 zł netto.