Zasady ochrony danych osobowych

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ZWiK W RAWICZU SPÓŁKA Z O.O.

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zapewniał będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. - siedziba: Folwark ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania swoich statutowych obowiązków, zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o., jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.
 3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa ze Spółką. W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

 • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki,
 • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 1. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o., w tym profilowaniu.
 2. Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym ze Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, firmy dokonujące przeglądów instalacji oraz firmy dokonujące napraw usterek / usuwania skutków awarii.
 3. Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 4. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
 • Telefonicznie: (65) 546-10-59
 • drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście w siedzibie spółki, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania

INFORMACJA O WYZNACZENIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o., jako Administrator Danych, na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - dalej RODO) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Witold Rygiel

tel. (65) 546-10-59

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie art. 39 RODO Inspektor Ochrony Danych ma następujące zadania:

 • informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
 • współpraca z organem nadzorczym, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.