Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

W dniu 31.01.2018 r. Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o., działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dokonał unieważnienia procedury prowadzonej w trybie „przetargu nieograniczonego” o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu” z uwagi na brak środków służących sfinansowaniu zamówienia – cena oferty, która uzyskała maksymalną liczbę punktów przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć w budżecie jednostki na sfinansowanie zamówienia.

Kwota, którą zamawiający może przeznaczyć – 28 842 441, 60 zł. brutto

Wartość oferty, która uzyskała maksymalną liczbę punktów – 34 388 340,00 zł. brutto

W postępowaniu złożono 7 ofert.

Skip to content