Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. ul. Półwiejska 20, Folwark, 63-900 Rawicz

PROCEDURA PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

I. WARUNKI TECHNICZNE:

 1. Pobrać z siedziby ZWiK wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
 2. Do w/w wniosku załączyć dwie kserokopie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000.
 3. Wypełniony wniosek wraz z załączonymi kserokopiami map złożyć w siedzibie ZWiK (pokój nr 3 – sekretariat).
 4. ZWiK wystawia warunki techniczne w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 5. Warunki techniczne ważne są 24 miesiące. Przedłużenie okresu ważności wydanych warunków technicznych, następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
 6. Po odebraniu warunków technicznych należy zlecić uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu budowlanego na przyłącze wod-kan.

II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA PRZYŁĄCZE WOD-KAN:

 1. Właściciel nieruchomości lub pełnomocnik składa w siedzibie ZWiK (pokój nr 3 – sekretariat) projekt budowlany przyłącza wod-kan celem uzgodnienia.
 2. ZWiK uzgadnia projekt budowlany w ciągu 30 dni od daty złożenia.

III. WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO/KANALIZACYJNEGO:

 1. Zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza wod-kan należy zgłosić co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem w Dziale Technicznym, dokonując powyższego na odpowiednim wniosku (do pobrania w DT lub na stronie zwikrawicz.pl).
 2. Na wniosku należy wskazać wykonawcę przyłącza (wymagana jest pieczątka instalatora lub firmy, której zlecono budowę przyłącza). Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac na sieci wod-kan.
 1. Właściciel nieruchomości, jak również wykonawca przyłącza, winni przestrzegać warunków technicznych oraz wszystkich uzgodnień zwartych w dokumentacji projektowej.
 2. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy przyłącza wod-kan, jak również powiadomić właściwego zarządcę drogi o zamiarze prowadzenia robót w pasie drogowym.
 3. W przypadku przyłącza wodociągowego, właściciel nieruchomości lub wykonawca robót uzgadnia w Dziale Technicznym termin wykonania montażu nawiertki na sieci wodociągowej.
 4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego, właściciel nieruchomości lub wykonawca robót uzgadnia w Dziale Technicznym termin montażu kształtki połączeniowej na sieci kanalizacyjnej.
 5. Po wykonaniu przyłącza, a przed jego zasypaniem, należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego.
 6. Po otrzymaniu od geodety map z inwentaryzacji przyłącza, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć do Działu Technicznego jeden egzemplarz ww. mapy oraz szkic geodezyjny.

Właściciel nieruchomości wypełnia wnioski o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (do pobrania w DT lub na stronie www.zwikrawicz.pl).

 1. Właściciel nieruchomości uzgadnia z Działem Technicznym termin odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz termin montażu wodomierza głównego.
 2. Po dokonaniu odbioru technicznego, spisywany jest protokół odbioru, który zostaje poświadczany podpisami właściciela nieruchomości, wykonawcy oraz przedstawiciela ZWiK. Po zakończonym pozytywnie odbiorze przyłącza, właściciel nieruchomości otrzymuję do podpisania umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ZWiK:

Kierownik Działu Technicznego:

 • pokój nr 9
 • tel. 65 546-76-55

Dział Techniczny

 • pokój nr 11
 • tel. 65 546-76-49

Dział Finansowo – Księgowy

 • pokój nr 5
 • tel. 65 546-76-47
Skip to content