Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

Dnia 14.08.2018 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  z siedzibą w Folwarku podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żołędnicy’’ w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II ,,Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu’’ Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Beneficjentem i Wnioskodawcą projektu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz. Całkowity koszt inwestycji szacuje się na 2 720 919,90 PLN, w tym dofinansowanie jakie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. ma otrzymać w ramach Program Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 wynosi 1 880 310,50  PLN.

Celem projektu jest:

  • poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez poprawę funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej,
  • ochrona wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami,
  • podwyższenie standardu życia mieszkańców na terenie projektu,
  • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych przedsięwzięciem oraz adaptację do zmian klimatycznych,
  • osiągnięcie wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego i jego ochrony,
  • długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 2,29 km.

Planowane efekty:

Projekt przyczynia się do rozwoju aglomeracji Rawicz poprzez zwiększenie dostępu do sieci kanalizacyjnej, a tym samym aktywizacji obszarów nieaktywnych z uwagi na brak infrastruktury oraz obszarów rozwijających się. W wyniku Projektu wzrośnie % skanalizowania aglomeracji.  Ponadto realizacja Projektu zapewni poprawę niezawodności odbioru ścieków, co z kolei zwiększy atrakcyjność regionu dla mieszkańców i inwestorów.

Inwestycja zostanie zrealizowana do dnia  30.11.2018 r.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Skip to content