Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu’’

Dnia 14.02.2019r.  Gmina Rawicz podpisała aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0002/16-00 na zwiększenie dofinansowania Projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” o kwotę 2 112 525,85 zł.

Zwiększenie dofinansowania jest konsekwencją zwiększenia wartości zadania w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.  

Całkowita wartość zadania wg. aneksu nr 1 wynosi 33 783 585,90 zł., natomiast dofinansowanie na realizację Projektu  wynosi  17 509 785,37 zł.

Dnia 23 sierpnia 2016r. Gmina Rawicz podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Beneficjentem i Wnioskodawcą projektu jest Gmina Rawicz, a Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz jest odpowiedzialny za realizację i wdrożenie przedsięwzięcia. Całkowity koszt inwestycji szacuje się na 29.707.653,67 zł, w tym dofinansowanie jakie Gmina Rawicz ma otrzymać z Program Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 wynosi 15.397.259,52 zł. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni obejmuje prace w części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni oraz gospodarki osadowej. Celem projektu jest przede wszystkim:

  • zwiększenie przepustowości oczyszczalni dla zapewnienie  przyjęcia większej ilości ścieków w okresie intensywnych opadów,
  • poprawa oczyszczania ścieków, w szczególności w zakresie redukcji azotu,
  • poprawa gospodarowania osadami ściekowymi,
  • zmniejszenie całkowitego ładunku zanieczyszczeń.

Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2018 –  2020 roku.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OBEJMUJE PEŁNIENIE NASTĘPUJĄCYCH FUNKCJI:

  • Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)
  • Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
  • Zespół ds. Technicznych 
  • Zespół ds. Finansowo-Księgowych
  • Stanowisko ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych (zobacz).

Skip to content