Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

W latach 2021 – 2023 realizowana była inwestycja pn. ,,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu’’.  Prace wykonywane były przez konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum:  HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp.K. z Jarocina

Partner Konsorcjum: PROINVEST Sp. z o.o. z Rawicza.

Przebudowano budynek socjalno-techniczny, nadbudowano i przebudowano budynek pompowni wraz z budową fundamentów pod urządzenia uzdatniania wody, wybudowano odcinek sieci wodociągowej wody uzdatnionej, wybudowano kontenerową stację transformatorową, a także instalację fotowoltaiczną o mocy 49,8 kWP w celu zasilania Stacji Uzdatniania Wody.

Dnia 31.05.2023 r. Komisja Odbiorowa przeprowadziła Odbiór Końcowy  z wykonanych robót na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu. Na mocy Protokołu Odbioru Końcowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy przedmiot odbioru wykonany zgodnie z umową       i dokumentacją projektową został przekazany użytkownikowi obiektu, tj. Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o..

Całkowity koszt przebudowy wyniósł 13 026 564 zł, w tym wartość wykonanych robót wyniosła 11 970 000 zł. Inwestycja została dofinansowana w formie pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na kwotę 12 098 050,60 zł.

Zrealizowana inwestycja pozwala na poprawę jakości wody pitnej oraz zwiększenie wydajności ujęcia wody, a także zwiększenie niezawodności dostaw wody dla klientów poprzez zmniejszenie awaryjności urządzeń SUW.

Skip to content